Welkom bij Nellestein online.
De onafhankelijke en particuliere site van en voor Nellesteiners
Diversen
Recent ontvangen kopij
Pagina inhoud:
Terug naar Home Page
Terug naar Nieuw
This page was last updated: November 16, 2017
Autovrij in Nellestein

Al vanaf het ontstaan van de wijk Nellestein in Amsterdam Zuidoost, zo rond 1980, is deze autovrij. Er zijn dan ook uitsluitend fietspaden en wandelpaden.
De bewoners zijn daarom verplicht hun auto tegen betaling te parkeren in de garages langs de rand van de wijk.

Zoals vaak  kan je natuurlijk wel met de auto op de fietspaden komen en dat is  vooral heel prettig als je ‘voor de deur’ wil komen met je auto.

In de beginjaren, toen er nog geen stadsdelen waren werd er ook veelvuldig op de fietspaden met de auto gereden en ook parkeren ‘in de wijk’ kwam veelvuldig voor want er werd door de stad niet op ‘gehandhaafd’ ondanks vele verzoeken van de bewoners.

Toen de stad opgesplitst werd in stadsdelen, zo rond 2002, kreeg stadsdeel zuidoost zijn eigen beleid en bevoegdheden.
De verzoeken aan het stadsdeel om het verbod op parkeren te handhaven mondde uit in een totale afgrendeling van de wijk met maar één toegang op een listig verstopt punt.
Later kwam daar zelfs een grote verzinkbare paal die alleen met een toegangskaart omlaag te krijgen was.
Niet lang na de ingebruikstelling van die paal kwam die niet meer overeind en kon je dus weer gewoon de wijk in.
Daarna is de kaart ‘Ontheffing Nellestein’ ontstaan waarmee je een uur mag parkeren in de wijk.
Dankzij de commissie woonomgeving kan je die ‘ontheffing’ bij het woonzorgcentrum Nellestein halen. Op dit moment is de situatie weer wat verbeterd omdat er vanuit meerdere punten de wijk ingereden kan worden. De meeste mensen houden zich redelijk aan de voorschriften, vooral de bewoners!
Al met al zijn we prima tevreden met de huidige situatie maar we zijn wel al 30 jaar of langer bezig de bereikbaarheid van de wijk te verbeteren zodat ook de taxi en aanvullend openbaar vervoer en leveranciers tot voor de deur kunnen komen en mensen die slecht ter been zijn gehaald en gebracht kunnen worden van en naar hun woning.

Nu echter hebben wij 9 oktober 2017 een bewonersbrief gekregen die de hele zaak op zijn kop dreigt te zetten.
In de brief word namelijk gesteld dat de speciale maaiveld ontheffing zoals opgesteld in 1993 al in maart 2016 is komen te vervallen.
En dat zonder dat de bewoners op de hoogte werden gesteld; laat staan dat er overleg over is geweest
De gemeente stelt zonder meer dat vanaf 1 januari 2018 een betaalde ontheffing bij het stadsdeel gehaald moet worden tegen leges kosten van 100 euro wil men nog met de auto tot voor de deur mogen komen voor hooguit een half uur.
De vergunning wordt op naam en kenteken afgegeven wat betekent dat ‘andere’ bezoekers dan bewoners niet of nauwelijks toegang tot de wijk hebben met alle gevolgen van dien.
Hoe komen andere mensen die in de wijk moeten zijn (voor bijvoorbeeld halen/brengen van minder valide bewoners) aan een vergunning, zeker in het weekend bij calamiteiten?
Een bedrijf komt bijvoorbeeld met een andere auto dan is opgegeven. Hoe moet dat?
Er zijn wel bedrijven die een ontheffing hebben maar vele waaronder taxi en aanvullend openbaar vervoer vaak niet! En zeker bedrijven van buiten Amsterdam niet!

De problemen die nu dreigen te ontstaan, zijn volgens mij te voorkomen door het bestaande systeem te houden en te verbeteren door eenvoudige toegang van eigen en ander vervoer toe te staan. Dat waar we dus al jaren voor pleiten.

Dus toegang tot de wijk met de met de auto, permanent, zonder kosten of administratieve rompslomp, maar niet parkeren en vooral dit dan ook handhaven. Zoals op de weg tussen Amstra en de tandarts al het geval is.
De zelfde ‘rechten’ krijg je namelijk ook met de te verlenen ontheffing alleen dat kost 100 euro voor maximaal 2 jaar, wat onnodige administratieve rompslop, kosten en problemen oplevert voor het stadsdeel en vooral voor de bewoners en andere die toegang tot de wijk willen. En waar dus bezoekers niet bij zijn inbegrepen

Zoals nu de verandering aan ons voorgeschoteld is, is niet alleen zeer onzorgvuldig maar wordt ook gebracht als een voldongen feit Bewoners en stadsdeel zuidoost kunnen alleen stemmen over de geldigheidsduur van de te verleende ontheffing. Er wordt totaal aan de bewoners voorbijgegaan zonder enige vorm van overleg terwijl we hier al jaren mee bezig zijn!
Paul Dudink
23/10
Verslag bewonersavond Ontheffingen Nellestein

Geachte bewoners van Nellestein,

Allereerst willen wij u nogmaals hartelijk danken voor uw aanwezigheid op 19 oktober. De grote opkomst bewees hoe belangrijk dit onderwerp voor u is en hoe betrokken u bent bij uw buurt.
Als bijlage ontvangt u het verslag van de bewonersavond van 19 oktober. Ook sturen wij u de opmerkingen en de vragen die we op die avond op de flip-over verzameld hebben en de presentatie van de RvE Verkeer en Openbare Ruimte over het RVV-ontheffingenbeleid in Amsterdam. Binnenkort ontvangt u daarnaast nog een enquête van Onderzoek, Informatie en Statistiek waarin u uw voorkeuren en opmerkingen aan de Gemeente kunt doorgeven.

De opmerkingen, vragen en zorgen die op de bewonersavond zijn geuit, hebben we besproken met wethouder Litjens van de centrale stad en portefeuillehouder Andro Bottse van Zuidoost. Zij stellen voor om de invoering van het stedelijke RVV ontheffingenbeleid in Nellestein uit te stellen. Dat kan door Nellestein als pilotgebied aan te wijzen. Dat besluit kan alleen B&W van Amsterdam nemen en dit duurt een paar weken.

Als Nellestein pilotgebied wordt, hebben we – bewoners, stadsdeel/gemeente – de tijd om samen tot een passende oplossing te komen. Stadsdeel Zuidoost zal met Verkeer & Openbare ruimte randvoorwaarden opstellen. U krijgt binnen deze randvoorwaarden de ruimte om met voorstellen voor de invoering van het beleid te komen. Wij denken dat dit traject enkele maanden in beslag neemt. Omdat het nu niet meer gaat over het één op één invoeren van het huidig beleid zal ik gedurende dit traject als uw projectleider optreden.

We houden u wekelijks op de hoogte van de stand van zaken. We hebben helaas niet van alle aanwezigen een emailadres, voelt u zich vrij om deze informatie door te sturen aan uw buren en overige geïnteresseerden. 

Met vriendelijke groet,
 
Iris van der Horst
Manager gebiedsontwikkeling Gaasperdam/Driemond
Gemeente Amsterdam
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend.
Telefoon mobiel 06-539 22 040
RVV-ontheffingNellestein@amsterdam.nl

Het verslag bestaat uit 4 onderdelen:
26/10
Monumentaal Zuidoost

Zuidoost heeft voor het eerst een gemeentelijk monument. De primeur is voor het ‘Zandkasteel’, het hoofdkantoor van ING in de Amsterdamse Poort. Daarmee wordt de architectonische waarde van dit markante - uit de jaren tachtig van de vorige eeuw daterend - pand beschermd.  Tot tevredenheid van Muriël Dalgliesh, verantwoordelijk portefeuillehouder binnen stadsdeel Zuidoost. ‘Ik ben blij met de monumentenstatus van dit bijzondere pand. Het is onlosmakelijk met Zuidoost verbonden en ik hoop dat dit nog lang zo blijft.’
Het gebouw is zowel van de buitenkant als van de binnenkant van bijzondere waarde. Het is een opvallend oriëntatiepunt in het winkelcentrum, met tien hoekige schuin hellende torens die verbonden worden door een brede binnenstraat, waaraan drie groene oases van de tuinen liggen. Het gebouw heeft vrijwel geen rechte hoeken. Binnen is er veel beeldende kunst te zien. Volgens plan komen er vanaf volgend jaar rondleidingen. Momenteel is dit, vanwege veiligheidsmaatregelen van ING, nog niet mogelijk. In 2019 verhuist ING naar een nieuw hoofdkantoor dat gebouwd wordt op de plek van de voormalige Frankemaheerd. Het Zandkasteel krijgt dan een nieuwe bestemming met woningen en voorzieningen. Bij die herinrichting worden de bijzondere architectuur en kunst van het gebouw gerespecteerd.

Nieuwe woonbuurt rond Bijlmer Sportcentrum

De plannen lagen er al jaren en worden  - nu de economische crisis achter de rug is - werkelijkheid: er komt een nieuwe woonbuurt, met voorzieningen, rond het Bijlmer Sportcentrum.  Stadsdeel Zuidoost werkt samen met een ontwik­kelaar de plannen voor het gebied uit.
Bewoners en andere betrokkenen worden daar nauw bij betrokken. Welke ideeën leven er? Wat is er nodig om hier een goede nieuwe woonbuurt te maken? Welke voorzieningen zijn gewenst? Op basis daarvan komt er een zo goed mogelijk Stedenbouwkundig Plan. Meedenken kan op donderdag 2 november – van 19-21.30 uur - via een informatieavond in het Bijlmer Sportcentrum.
Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/WonenRondomKomplein
27/10
27/10
Stand van Zaken Maaiveld ontheffing Nellestein

Geachte bewoners van Nellestein,

Vorige week hebben we u het verslag van de bewonersavond van 19 oktober, de vragen en opmerkingen die we op die avond op de flip-over verzameld hebben en de presentatie van de RvE Verkeer en Openbare Ruimte over het RVV-ontheffingenbeleid in Amsterdam toegestuurd. Ook hebben we een vervolg geschetst dat door de twee verantwoordelijke politici is voorgesteld; namelijk Nellestein aan te wijzen als pilotlocatie.

Deze week is er contact geweest tussen ons (project maaiveld ontheffingenNellestein) en de bestuursadviseur van de wethouder Verkeer en Vervoer. De afspraak is dat we een brief vanuit het bestuur van stadsdeel Zuidoost sturen aan het college van B&W. In de brief staat het voorstel om Nellestein als pilotgebied aan te wijzen zodat bewoners en stadsdeel/de gemeente de ruimte hebben om samen tot een passende oplossing te komen. Om die oplossing te kunnen bedenken en bespreken, moeten we de randvoorwaarden hebben. Zodra de randvoorwaarden bekend zijn, kunnen we om tafel om een oplossing voor Nellestein te bedenken. Zuidoost werkt op dit moment aan de brief aan B&W. We hopen die brief volgende week te versturen. Met de beantwoording van de brief neemt het college van B&W ook meteen het besluit

Deze week is ook verder gewerkt aan de vragen in de enquête. De enquête is ook voorgelegd aan enkele betrokken bewoners. Hun opmerkingen en vragen verwerken we de komende tijd. Daardoor duurt het ook langer voordat de enquête verstuurd wordt. Waarschijnlijk ligt de vragenlijst over een paar weken in uw brievenbus.

De projectpagina over de RVV ontheffingen is aangepast. https://www.amsterdam.nl/zo/nieuws-zuidoost/gaasperdam-driemond/nellestein/
U vindt daar alle informatie.

Helaas hebben we niet van alle deelnemers aan de bijeenkomst op 19 oktober een mailadres en kunnen we die ook niet allemaal achterhalen. Dus stuur deze mail  door aan iedere Nellesteiner die deze informatie interessant vindt. Volgende week ontvangt u opnieuw een update over het project.

Met vriendelijke groet,
 
Iris van der Horst
Manager gebiedsontwikkeling Gaasperdam/Driemond
2/11
De herstelwerkzaamheden van de openbare ruimte
n.a.v. het onderhoud aan Lopikhof worden door een aannemer van het stadsdeel uitgevoerd.

Zoals beloofd hierbij de bewonersbrief over de herstelwerkzaamheden rondom Lopikhof. De bewonersbrief wordt morgen verspreid aan de bewoners van Lopikhof. Om deze te lezen klik HIER
2/11
Legenda zie hieronder
Beleid ontheffingen maaiveld Nellestein

Beste buurtbewoners,

Zoals jullie ongetwijfeld weten is de gemeente Amsterdam van plan om de huidige regeling ontheffingen maaiveld Nellestein te wijzigen. Na een zeer emotionele bewonersbijeenkomst in het Planetarium op 19 oktober is het allerminst duidelijk hoe het nu verder gaat.
Wel of geen uitstel, wel of geen pilot en onder welke voorwaarden, wel of geen B&W besluit, wie is politiek verantwoordelijk (stadsdeel of centrale stad), etc. etc.
Ondertussen gaat het proces gewoon door. Zie daarvoor de laatste berichten op www.bvnellestein.nl of www.nellesteiner.homestead.com .
In elk geval zijn verdere stappen gezet in de voorbereiding van een enquête onder alle bewoners. Ongeacht de kwaliteit van de vragen in de enquête vind ik dat we als bewoners nu een streep moeten trekken: tot hier en voorlopig niet verder!  Geen enquête op korte termijn! 
Wij willen hoe dan ook een pas op de plaats, serieus en constructief nadenken over opties met de verantwoordelijke politici/ambtenaren en eventueel daarna een enquête.

Mijn voorstel:
Het per direct starten van een digitale petitie om te bereiken dat zo veel mogelijk bewoners dit voorstel ondersteunen.
Behalve jullie reactie op dit voorstel ook de vraag wie wil helpen bij de uitwerking.

Voor nu fijne avond,
Groet
Jan Brandenbarg   

4/11
Stand van Zaken Maaiveld ontheffing Nellestein

Geachte bewoners van Nellestein,

De brief aan het college van B&W, waarin we uitstel vragen voor invoering van het RVV ontheffingenbeleid en een pilot status voor Nellestein, is klaar.
We hopen de brief begin volgende week te versturen aan het college. We zullen u als bewoners dan ook een afschrift sturen. Het college heeft  tijd nodig hebben om antwoord te geven. We hopen dat dit niet langer dan enkele weken duurt.

Verder hebben we een deskundige op het gebied van ontheffingen gesproken. Die gaat ons helpen in het vervolgtraject.

Op de projectpagina over de RVV ontheffingen vindt u alle informatie. https://www.amsterdam.nl/zo/nieuws-zuidoost/gaasperdam-driemond/nellestein/

Volgende week donderdag ontvangt u opnieuw een update over het project.

Met vriendelijke groet,
 
Iris van der Horst
Manager gebiedsontwikkeling Gaasperdam/Driemond
Gemeente Amsterdam
9/11
Stand van Zaken Maaiveld ontheffing Nellestein

Geachte bewoners van Nellestein,

De brief aan het college van B&W, waarin we uitstel vragen voor invoering van het RVV ontheffingenbeleid en een pilot status voor Nellestein, was afgelopen week al klaar.
Helaas heeft het meer tijd gekost om een en ander bestuurlijk en juridisch goed te controleren en aan te passen. Dat betekent dat we een week vertraging oplopen met de brief. Zodra de brief definitief is en verstuurd ontvangen jullie een afschrift.

Op de projectpagina over de RVV ontheffingen vindt u alle informatie. https://www.amsterdam.nl/zo/nieuws-zuidoost/gaasperdam-driemond/nellestein/

Volgende week donderdag ontvangt u opnieuw een update over het project.

Met vriendelijke groet,
 
Iris van der Horst
Manager gebiedsontwikkeling Gaasperdam/Driemond
Gemeente Amsterdam
16/11