Welkom bij Nellestein online.
De onafhankelijke en particuliere site van en voor Nellesteiners
Diversen
Recent ontvangen kopij
Pagina inhoud:

Terug naar Home Page
Terug naar Nieuw
This page was last updated: September 20, 2017
Bewonersplatform Nellestein

Wij, bewonersplatform Nellestein, vragen graag uw input/ bijdrage over welke vragen u heeft over uw wijk en/of projecten die in uw nabije leefomgeving plaatsvinden?

Wie zijn wij:
Het bewonersplatform Nellestein, is een groep van zo’n 15 bewoners. De oprichting van  het bewonersplatform Nellestein is geïnitieerd en gefaciliteerd door de gemeente Amsterdam, naar aanleiding van signalen dat het goed zou zijn de samenwerking en informatieuitwisseling tussen de wijk en de gemeente te bevorderen. Hierbij is gestreefd naar een samenstelling die een dwarsdoorsnede is van de wijk Nellestein (huurders, kopers, VvE’s,  bewonerscommissies, jongeren ouderen etc.).

Het aldus ontstane Bewonersplatform Nellestein is een bundeling van actieve en betrokken bewoners, die zich inzetten voor de verbetering van Nellestein en omgeving, met als hoofdopdracht meedenken met de gemeente en het bepalen van een agenda. Leefbaarheid, behoud van groen en het unieke karakter van Nellestein, zijn daarbij sleutelbegrippen.

Het platform is nog in oprichting, maar wij zijn van plan constructief kritisch te volgen wat de belangrijkste partijen in de wijk (gemeente, woningcorporaties, Groengebied Amstelland en politie) uitdenken. Waar nodig gaan wij onze eigen ideeën naar voren brengen, bijvoorbeeld bij inspraak op plannen voor de wijk. Ook gaan wij onze denkbeelden inbrengen bij allerlei gelegenheden waar gedacht en gepraat wordt over hoe het in Nellestein beter kan. En als het naar onze mening de verkeerde kant op gaat, zijn we van plan kritiek te leveren.

Naar aanleiding van de grote projecten die in en rondom Nellestein (gaan)  plaatsvinden zoals onder meer de aanvraag voor groot onderhoud , het ontheffingensysteem parkeren, de Gaasperdammertunnel zone, het verzamelen van huisvuil en de wijzigingen in het Gaasperplaspark, willen wij als startpunt allereerst inventariseren welke vragen en ideeën er leven onder de bewoners van Nellestein over deze ontwikkelingen.

Hiervoor  is een emailadres aangemaakt t.w. bewonersplatformnellestein@gmail.com, waar de bewoners hun vragen over deze ontwikkelingen kunnen aanleveren. Wij gaan deze vragen vervolgens categoriseren, nemen ze mee in het overleg met de betrokken instanties om ze daarna terug te koppelen naar de individuele vraagstellers, maar ook kan het zo zijn dat er op basis van breed gedragen vragen informatieavonden georganiseerd gaan worden.

In verband met de voortgang van de inventarisatie verzoeken wij u uw vragen zo veel mogelijk vὀὀr 1 september a.s. te stellen. Natuurlijk blijft het emailadres ook na 1 september open voor vragen.
Tenslotte kunt u zich via het emailadres ook inschrijven voor het t.z.t. te verschijnen nieuwsbulletin. Voor de goede orde verzoeken wij U dit apart in uw email aan te geven.

Het Bewonersplatform Nellestein

Bewonersplatform Nellestein: echt of hoax?

Op de Nellesteiner-website staat een artikel van het Bewonersplatform.
Echter: er staat niet bij wié er achter het platform zit/zitten.
Een via e-mail gestelde vraag ('wie zijn jullie') wordt enkel beantwoord door een dhr. Guno Nimmermeer, via een automatisch gegenereerd bericht dat dhr. afwezig is van 18 tot 30 april 2017(!).
Hebben we hier te maken met een serieus bedoeld bericht?
Of is hier spraken van een hoax die enkel ten doel heeft om e-mailadressen te verzamelen en deze door te verkopen aan de hoogste bieder?
Sam van Pallandt - Leerdamhof Nellestein
8/8
1/8
Bewonersplatform Nellestein: echt of hoax?

Lees zojuist het bericht van Sam van Pallandt.

Heb dezelfde ervaring. Dit maakt het platform niet erg geloofwaardig, terwijl men zegt te staan voor belangrijke ontwikkelingen in de wijk. Jammer!
Jan Wassmer

10/8
Inbraak

Beste mensen,
Ik heb gehoord dat in de wijken om ons heen het volgende gebeurt,
Er wordt heel vroeg aangebeld bij mensen die begane grond wonen door Hongaarse of Bulgaarse of Roemeense vrouwen. Met de mededeling dat ze panne hebben en of iemand even wilt helpen cq komen kijken.
Ondertussen hebben ze gekeken of de achterdeur of raam aan de achterzijde openstaat.
Kijk eerst wie er voor je deur staat en doe eventueel eerst je tuinraam of deur op slot voor je je voordeur opent!
Bij twijfel bel 112!!
Ben Heus
15/8
Nieuws en commentaar

Regelmatig lees ik wat er speelt in Nellestein via jullie website. Daarin las ik recent over het bewonersplatform Nellestein dat opgericht zou worden.
Daar kan ik wel wat informatie over geven. Als stichting Natuurbescherming ZO overleg ik regelmatig met ambtenaren en weet daarom wie wie is.
Dhr. Guno Nimmermeer is gebiedsmakelaar in stadsdeel Zuidoost. Hij is dus een ambtenaar die beleid uitvoert. Vreemd daarbij is dat in Nellestein al een bewonersvereniging is en ook bewonerscommissies die zich bezighouden met de huren en met evenementen. Wat deze makelaars eigenlijk al bijgedragen hebben aan onze omgeving is mij na een paar jaar nog steeds niet duidelijk. Duidelijk is wel dat zij het beleid van het stadsdeel ondersteunen en promoten. Een bewonersplatform hoort een onafhankelijk platform te zijn, niet gestuurd door het stadsdeelbestuur.

Waarom een nieuw bewonersplatform? Om het evenementenbeleid van de gemeente en Zuidoost te pushen, lijkt me zo. De stichting is actief geweest in de besprekingen met de gemeente over geluid. Eisen daarbij waren minder overlast voor omwonenden en vermijden van gehoorschade bij festivalbezoekers. Veel hebben deze besprekingen niet opgeleverd. De belofte aan mij van dhr. Schipper van het evenementenbureau van de gemeente dat ook de bijzondere status van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) nu NNN genoemd, NatuurNetwerk Nederland, ook besproken zou worden is niet gehonoreerd. Het nieuwe geluidsbeleid wordt wel de basis van het evenementenbeleid.
Het lijkt mij dat dhr. Nimmermeer vooral een groep bewoners in Nellestein wil bereiken die voor evenementen zijn, en niet alleen voor het kleine aantal festival dat rond de Gaasperplas al heeft plaatsgevonden, maar voor het nieuwe beleid waarin wel 24 evenementen mogelijk worden. Daarvoor zoekt het stadsdeel nu steun. Dat betekent dat het ondanks het afblazen van de bomenkap in het Gaasperpark voor wat de stichting de Open Air Highway noemt en ondanks de bijzondere natuurstatus van het Gaasperpark, de bedoeling is van het stadsdeel om meer grote evenementen bij Nellestein te laten plaatsvinden. De stichting is ook actief geweest om de gemeenteraad te bewegen om deze bomenkap alsnog niet door te laten gaan.

Inspraak over het geluidsbeleid voor evenementen is al een aantal dagen mogelijk. Zie hiervoor:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/inspraak/evenementenbeleid/
Daarbij dienen we hier in Zuidoost voor ogen te houden dat het aantal evenementen dat de voorgaande jaren in Zuidoost plaatsvond in het komende beleid sterk zal toenemen. Daarvoor werden locatieprofielen opgesteld waarover ook inspraak mogelijk is. Dus als Nellestein vindt dat het niet gekker moet worden met het aantal festivals dan moet daar de komende weken inspraak over geleverd worden anders wordt dit beleid aangenomen.
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/inspraak/evenementenbeleid/#hfea090f7-deac-404e-b0a0-1cb3d2849717

Dit soort dingen zult u van dhr. Nimmermeer niet horen. Dus lees vooral het locatieprofiel van Zuidoost, dat de gemeente heeft opgesteld en waarover u uw zienswijze kunt insturen. Gewoon doen! Het deel over Zuidoost begint op pagina 209 tot 258 (vooral van belang zijn pagina’s 223 tot 240). Het evenementenbureau van de gemeente heeft het Gaasperpark zelfs ingeschat als ‘minder geschikt’. Is het dan zo slecht gesteld met de financiën van de stad dat ook minder geschikte locaties aangesproken moeten worden voor evenementen?
https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/locatieprofielen_juli_2017?e=19262377/51322900
Duidelijk is dat niet alleen de noordoever (het eigenlijke park) van de Gaasperplas evenemententerrein wordt, maar ook de zuidoever en de oostoever.
Een klein locaal evenement als GaasperPleasure zou op een of andere manier wel ingepast kunnen in de omgeving, bijvoorbeeld als Farm-a-licious in boerderij Langerlust. Maar meer evenementen zullen van het hele terrein rond de Gaasperplas een evenemententerrein maken, terwijl het nog steeds een natuurgebied is.

De stichting voert op 5 september dit jaar een rechtszaak tegen de gemeente voor het jarenlang verlenen van omgevingsvergunningen voor Amsterdam Open Air. Deze vergunningen waren in strijd met het bestemmingsplan en zijn volgens de stichting ook in strijd met de status van het Gaasperpark als natuurgebied. Er is sprake van ernstige bodemverdichting in het park wat tot gevolg heeft dat na regen de ligweiden dagenlang drassig blijven en tijdens droge periodes de grond openbarst. De stichting heeft een professioneel bedrijf opdracht gegevens om deze verdichting te onderzoeken en op te meten. De resultaten van dat onderzoek worden de komende dagen bekend. Festivals zorgen voor schade aan het park en als parken gerenoveerd moeten dan kost dat miljoenen, die opgehoest zullen moeten worden door alle inwoners van Amsterdam.

Duidelijk is dat bescherming van ons park en natuur voor de stichting al heel wat geld gekost heeft en nog zal kosten. Daarom verzoek ik met name bewoners van Nellestein om een bijdrage te leveren. Als u nu een bijdrage stort van 10 euro krijgt u een vissershoedje. U kunt dit bedrag storten op de rekening van de stichting:
http://www.heliam.net/Stichting/natuurbeschermingzo/doneren/index.html
http://www.heliam.net/Stichting/natuurbeschermingzo/blog/vissershoedjes-te-koop.html
Voor verzending naar een adres buiten Zuidoost komen er wel verzendkosten bij; dan wordt het € 14,50 per hoedje.
Alvast dank voor uw bijdragen.


Hetty Litjens
Stichting Natuurbescherming ZO

Inspraak geluidsbeleid en locatieprofielen

Beste Nellesteiners,

Tot en met 22 september kan inspraak ingestuurd worden aan de gemeente over het nieuwe geluidsbeleid en de locatieprofielen. Ik heb een weblogpost gemaakt met links naar voorbeeldteksten die gebruikt kunnen worden als inspraakmodel.
http://www.heliam.net/Stichting/natuurbeschermingzo/blog/inspraakhulp-geluids--en.html
Daaronder staat hoe de inspraak ingestuurd kan worden.
http://www.heliam.net/Stichting/natuurbeschermingzo/blog/geluidsbeleid-en-locatiepro.html

Hetty Litjens, Stichting Natuurbescherming ZO
20/9